Privacy beleid


Bij de Fotoshop vinden we je privacy heel belangrijk. Om van onze service te genieten, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. In deze Algemene Privacyverklaring vind je terug wat we allemaal met deze gegevens doen en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

Deze “Algemene Privacyverklaring” regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: de Fotoshop, Driehoekstraat 1, 2180 Ekeren,  België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0828 695 645 (hierna: “de Fotoshop”).

Deze Algemene Privacyverklaring bevat je rechten en plichten ten aanzien van de Fotoshop en kan worden herwerkt of geüpdated. We adviseren je om deze aandachtig te lezen en regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 – Algemeen
1.1. de Fotoshop leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de anti-spam bepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
1.2. de Fotoshop stelt zich middels huidige Algemene Privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of “GDPR” genoemd).
Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:
- Categorie 1: zonder registratie: je IP-adres;
- Categorie 2: bij registratie op de website voor een account: je e-mailadres en paswoord, en alle bijkomende en vrijwillig door jou ingevulde Persoonsgegevens in je profiel;
- Categorie 3: je voornaam, naam en adresgegevens om een levering mogelijk te maken; je betalings-en facturatiegegevens bij het maken van een bestelling;
- Categorie 4: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres;
- Categorie 5: afbeeldingen die je bewaart via je account, of oplaadt voor het leveren van de goederen;
- Categorie 6: via cookies: zie artikel 9.

2.2. de Fotoshop kan gegevens van jou (Persoonsgegevens) op verschillende manieren verzamelen:
door gebruik van cookies (zie onderstaand);
tijdens je registratie en gebruik van de website.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden:
de Fotoshop zal de bij jou vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Categorie 1: je IP-adres met het oog op het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden achterhaald, met als rechtsgrond de legitieme belangen van de Fotoshop om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Via het IP-adres worden ook de geografische informatie via Google verwerkt. Verder onthouden wij je voorkeuren om je zo een passend advies te kunnen geven.
- Categorie 2: je e-mailadres en paswoord (en alle bijkomende en vrijwillig door jou ingevulde Persoonsgegevens in je profiel) met het oog op het beheer van je account op deze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.
- Categorie 3: je voornaam, naam en adresgegevens voor de levering, je betalings- en facturatiegegevens van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. Bij elke nieuwe bestelling kan u ervoor kiezen om je bankkaartgegevens bij te houden of niet. Deze gegevens worden enkel bijgehouden als bijkomende dienstverlening naar jou toe.
- Categorie 4: je e-mailadres met het oog op het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.
- Categorie 5: afbeeldingen die je bewaart via je account, verstuurt via mail of app's of oplaadt voor het leveren van de goederen.
- Categorie 6: cookies, zie artikel 9 voor meer informatie.

Je bent niet verplicht om je Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:
De Persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, als je daar je toestemming voor hebt gegeven.

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan de Fotoshop je Persoonsgegevens gebruiken voor het verzenden van direct marketing met betrekking tot de Fotoshop, en haar diensten.

Deze toestemming kan je op elk moment eenvoudig intrekken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan elk promotioneel e-mailbericht of per brief op volgend adres:
de Fotoshop
Driehoekstraat 1
2180 Ekeren
België

3.3. Doorgifte aan derden:
de Fotoshop zal je Persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden zonder je toestemming, met uitzondering van vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de Fotoshop voor het uitvoeren van de gevraagde diensten (zoals levering van de bestelde goederen).

de Fotoshop zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat de Fotoshop je Persoonsgegevens aan genoemde derden bekend maakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

Verder zal de Fotoshop je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven, of met je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Fotoshop je Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen. de Fotoshop zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking
De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en de Fotoshop.

- Categorie 1: zonder registratie: je IP-adres voor de duur van je bezoek aan de website.
- Categorie 2: je e-mailadres en paswoord, en alle bijkomende en vrijwillig door jou ingevulde Persoonsgegevens in je profiel, worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
- Categorie 3: je voornaam, naam en adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
- Categorie 4: je e-mailadres wordt bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
- Categorie 5: afbeeldingen die je hebt opgeladen via je account worden 24 maanden bijgehouden. Bij het plaatsen van een nieuw order, wordt deze periode opnieuw met 24 maanden verlengd. Wanneer er beelden werden opgeladen of gebruikt voor een bestelling zonder dat er voorafgaand een account werd aangemaakt, zullen deze gedurende 1 maand bewaard blijven.
- Categorie 6: cookies, zie artikel 9.

Artikel 5 – Uw rechten
5.1. Recht van toegang en inzage:
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat de Fotoshop van je Persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
Je bent vrij om je Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Fotoshop. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te vragen je Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of vraag tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Voor een optimale dienstverlening verwerkt de Fotoshop je persoonlijke gegevens zoals accountinformatie, IP-adres, e-mailadres en geüploade afbeeldingen. Zo zullen wij de door jou verstrekte gegevens enkel gebruiken voor het produceren en leveren van je gecreëerde producten, het verbeteren van onze website, het beheer van je account, het creëren en leveren van producten. Op grond van jouw toestemming kunnen we je ook marketingboodschappen sturen en op de hoogte stellen van onze promoties, dit ook via onze sociale mediapagina’s.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens die door de Fotoshop verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van je rechten:
Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail of per post naar (mits je je als klant kan identificeren):

de Fotoshop
Driehoekstraat 1
2180 Ekeren
België

5.7. Recht om klacht in te dienen:
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.bew
Een vordering tot schadevergoeding bij de burgerlijke rechtbank blijft hierna nog altijd mogelijk indien je schade zou lijden als gevolg van de foutieve verwerking van je Persoonsgegevens.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om je Persoonsgegevens te beschermen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens, te vermijden.
6.2. In geen geval kan de Fotoshop dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens. Je garandeert dat je op rechtmatige wijze de toestemming hebt bekomen van de mensen die op de door jou ingestuurde of opgeladen afbeelding zijn opgenomen, dat er geen copyright ligt op de afbeeldingen die je ons opstuurt, en als er copyright of enig ander recht ligt op afbeeldingen dat je die rechten dan hebt en dat je de Fotoshop dan ook integraal schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen de Fotoshop wegens onrechtmatige verwerking van diens Persoonsgegevens.
6.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten via je computer, je IP-adres en je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
Artikel 7 – Toegang door derden
7.1. Teneinde je Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je Persoonsgegevens aan onze werknemers in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.
7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Algemene Privacyverklaring.
7.3. Om een optimale service te garanderen, heeft de klantendienst toegang tot je account, en dit uitsluitend in het kader van de verlening van onze diensten naar jou toe